صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی

مدارک لازم برای صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی یزد – اشخاص حقیقی

١- درخواست صدور کارت

٢- کپی کامل صفحات شناسنامه و کارت ملی

٣-کپی مدرک تحصیلی

۴- پروانه کسب معتبر و یا جواز تاسیس

۵-اظهار نامه ثبت در دفاتر بازرگانی

۶-یک قطعه عکس پرسنلی رنگی با زمینه سفید

١۵-بخش مالی(مبالغ پرداختی):

الف) ورودیه مبلغ ١۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰١۰۶١۴١۵٣٩۰۰۶ سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد

ب)    مبلغ ٢۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  به حساب  ۰١۰۶١۴١۵٣٩۰۰۶ سیبا بانک ملی بنام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

توجه: پرداخت مبالغ فوق  (بند الف و ب)، در سامانه کارت هوشمند بازرگانی در هنگام انجام فرآیند تمدید و یا صدور کارت بازرگانی از طریق درگاه پرداخت و به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد.