هیئت نمایندگان ادوار

دوره دوم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد