فرم اعلام چالش با کشورهای آفریقایی

معرفی

با عنایت به تصمیم کارگروه توسعه صادرات استان مبنی بر شناسایی چالش های صادرکنندگان یزدی فعال در حوزه آفریقا، از شما درخواست می شود فرم زیر را تکمیل کنید.