صدور کارت عضویت  اشخاص حقوقی

مدارک لازم برای صدور کارت عضویت  اشخاص حقوقی

١- کپی اساسنامه و مدرک ثبتی شرکت

٢- کپی آگهی تاسیس و آگهی تغییرات

٣- کپی مدرک تحصیلی مدیر عامل

۴- کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل

۵- جواز تاسیس و یا پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی

۶-اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی(مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک)

٧-یک قطعه عکس پرسنلی رنگی با زمینه سفید

٨- درخواست صدور کارت عضویت(در سربرگ شرکت به همراه مهرشرکت و امضا مدیر عامل)

١٧-بخش مالی(مبالغ پرداختی):

الف) ورودیه مبلغ ١۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰١۰۶١۴١۵٣٩۰۰۶ سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد

ب)    مبلغ ٢۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  به حساب  ۰١۰۶١۴١۵٣٩۰۰۶ سیبا بانک ملی بنام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

توجه: پرداخت مبالغ فوق  (بند الف و ب)، در سامانه کارت هوشمند بازرگانی در هنگام انجام فرآیند تمدید و یا صدور کارت بازرگانی از طریق درگاه پرداخت و به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد.

ورود به درگاه ثبت نام