تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

مدارک لازم برای تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

١- پلمپ دفاتر

٢- ارائه پروانه کسب معتبر و یا تمدید جواز تاسیس

٣- اظهارنامه ثبت در دفاتر بازرگانی فقط در صورت تغییر

۴- درخواست تمدید

۵-اصل کارت بازرگانی

۶- ارائه اجاره نامه به صورت کد رهگیری که در طول مدت اعتبار کارت بازرگانی،اعتبار داشته باشد

7-بخش مالی(مبالغ پرداختی):

الف      مبلغ ۴۴۰/۰۰۰ ريال به شماره     شبا   IR٩۴۰١۰۰۰۰۴۰٧٢۰۵٣١۰١٨٣۵٩۶٩ بانک مرکزی(از طریق ساتنا)

(با شناسه ٣٩٩۴۰٧٢۰۵٣١۰١٨٣۵٩۶٩۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)بنام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

توجه:مبلغ ۴۴۰/۰۰۰ ریال(چهل و چهار هزار تومان)  حتما باید از طریق فیش  ساتنا  با توجه به شناسه اعلامی پرداخت شود

ب)    مبلغ ٢۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  به حساب  ۰١۰۶١۴١۵٣٩۰۰۶ سیبا بانک ملی بنام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

توجه: پرداخت مبالغ فوق  (بند ب و ج)، در سامانه کارت هوشمند بازرگانی در هنگام انجام فرآیند تمدید و یا صدور کارت بازرگانی از طریق درگاه پرداخت و به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد.

ورود به درگاه ثبت نام