تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

مدارک لازم برای تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

١- آگهی تغییرات از هر نظر

٢- پلمپ دفاتر

٣- درخواست تمدید کارت بازرگانی(در سربرگ شرکت به همراه مهرشرکت و امضا مدیر عامل)

۴- ارائه کپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل در صورت تغییر

۵- ارائه کپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه اعضای هیات مدیره در در صورت تغییر

۶-اظهار نامه ثبت در دفاتر بازرگانی در صورت تغییر و بروزشدن آن

٧-اجاره نامه به نام شرکت به صورت کد رهگیری که در طول زمان اعتبار کارت بازرگانی،اعتبار داشته باشد

٨-اصل کارت بازرگانی

9-تمدید جواز تاسیس و یا ارائه پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی

10- توجه: در صورتیکه در آگهی تاسیس و یا آگهی تغییرات به غیر از مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره نیز دارای حق امضا هستند می بایست هر کدام از اعضای دارنده حق امضا فرم  زیر را جداگانه دریافت و تکمیل نمایند.(فرم تعهدنامه مدیر عامل می بایست از سامانه کارت هوشمند بازرگانی دریافت گردد)

اصل تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی هیات مدیره

11-بخش مالی(مبالغ پرداختی):

(الف      مبلغ ۴۴۰/۰۰۰ ريال به شماره     شبا   IR٩۴۰١۰۰۰۰۴۰٧٢۰۵٣١۰١٨٣۵٩۶٩ بانک مرکزی(از طریق ساتنا)

(با شناسه ٣٩٩۴۰٧٢۰۵٣١۰١٨٣۵٩۶٩۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)بنام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

توجه:مبلغ ۴۴۰/۰۰۰ ریال(چهل و چهار هزار تومان)  حتما باید از طریق فیش  ساتنا  با توجه به شناسه اعلامی پرداخت شود

ب)    مبلغ ٢۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  به حساب  ۰١۰۶١۴١۵٣٩۰۰۶ سیبا بانک ملی بنام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

توجه: پرداخت مبالغ فوق  (بند ب و ج)، در سامانه کارت هوشمند بازرگانی در هنگام انجام فرآیند تمدید و یا صدور کارت بازرگانی از طریق درگاه پرداخت و به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد.

 

ورود به درگاه ثبت نام