تغییر مدیر عامل

مدارک لازم برای تغییر مدیر عامل

حداقل سن ٢۰ سال تمام می باشد

١- کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل

٢- کپی آگهی تغییرات از هر نظر

٣- عکس پرسنلی رنگی با زمینه سفید(یک قطعه)

۴- در خواست تغییر کارت بازرگانی(در سربرگ شرکت به همراه مهرشرکت و امضا مدیر عامل)

۵- اصل تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی (تعهدنامه در سامانه هوشمند کارت بازرگانی،بخش فرم های گواهی قرار دارد)

۶-کپی مدرک تحصیلی مدیر عامل

٧-گواهی سوء پیشینه