خدمات عضویت

خدمات کارت بازرگانی و عضویت

اتاق بازرگانی صنایع، معادن، کشاورزی استان یزد با ایجاد پنجره واحد عضویت، امکان عضویت و ثبت نام را برای تمامی فعالان اقتصادی به اتاق یزد را فراهم نموده است. فعالان اقتصادی به راحتی می توانند از خدمات مختلف ایجاد شده بهره منده گردند.