مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد | جلسه 66|31اردیبهشت1401

31 اردیبهشت, 1401 ۱۸:۲۱

دستور جلسه: بررسی طرح بورسیه شغلی دانشجویان در راستای حل مشکل اشتغال آنها

بررسی مشکلات خاموشی برق در صنایع استان و راهکارهای مدیریت صحیح به منظور کاهش آسیب ها

بیان نقطه نظرات اعضا محترم شور

بیانات ریاست محترم شورا

پیش از دستور:

محمدرضا قمی دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان: در ابتدای این جلســه با اشاره به تاکید اســتاندار یزد بر ضرورت توجه به نام گذاری سال جدید توسط رهبر انقالب و در اولویت قراردادن موضوع ارتقا شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ ها در برنامه ریزی های استانی، گفت: با توجه به تاکید و دســتور صریح استاندار از فروردین ماه جلسات شورا را کامال به این موضوع اختصاص دادیم و در دو ماهه نخست ســال جدید بالغ بر 90 ساعت جلسات در این رابطه در کارگروه مربوطه برگزار شــد و با بازدید از شــرکت هــای فعال در زمینه شــتاب دهنــده ها و اســتارت آپ ها در پایتخت، تلاش کردیم با الگوبرداری از این شــرکت ها و اســتفاده از پتانســیل های استان، شــرکت های فعال در این زمینه در سطح استان را ارتقا دهیم که گزارش کامل این فعالیت ها را هم در جلسات بعدی ارائه خواهیم داد. دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد دستور کار اول این جلسه را بررسی مسائل مربوط به بورسیه شغلی دانشــجویان با توجه به تاکید استاندار عنوان کرد و گفت: دستور کار اول این جلسه در رابطه با موضوع بورسیه شغلی دانشجویان است و دســتور کار دوم نیز در ارتباط با قطعی برق و مسائل پیرامون این موضوع است که البته باید در این رابطه از آقای عظیمی- معاون اســتاندار بابت تلاش هایی که کرده­اند و وقتی که گذاشــتند، قدردانی و تشکر کنم.