عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره دوم، سوم، چهارم اتاق بازرگانی یزد

محمود امانت یزدی

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره ششم و هفتم اتاق بازرگانی یزد