محمد حسین چشم براه

سمت‌ها:
  • عضو هیئت نمایندگان
  • عضو کمیسیون پول سرمایه، مالیات و تامین اجتماعی
  • عضو کمیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی
  • عضو کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات
  • عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
  • عضو کمیسیون گردشگری و صنایع دستی

رزومه:

..