عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد

محمد حسین نجفی

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره دو- اتاق بازرگانی یزد