محمد تقی خالقیه

سمت‌ها:
  • عضو هیئت نمایندگان
  • رئیس کمیسیون صنعت
  • عضو کمیسیون آپفن
  • عضو کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات
  • عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
  • عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی
  • عضو کمیسیون گردشگری و صنایع دستی

رزومه: