عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره موقت، یک – دو – سه – چهار اتاق بازرگانی یزد

محمدعلی فرزام

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره دوم، سوم، چهارم اتاق بازرگانی یزد