عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد

محمدعلی تفضلی یزدی

سمت‌ها:
  • عضو ادوارهیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره موقت، یک اتاق بازرگانی یزد