عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد

محمدرضا ظریف زاده

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره  دو- سه – چهار اتاق بازرگانی یزد