عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد

محمد دائمی

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره موقت، یک   اتاق بازرگانی یزد