عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد

علی محمد احمدیان رشتی

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره یک – دو- سه – چهار اتاق بازرگانی یزد