عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره دوم، سوم، چهارم اتاق بازرگانی یزد

علی اکبر ریسمانیان یزدی

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره دوم، سوم، چهارم و پنجم اتاق بازرگانی یزد