عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد

علی اکبر حجت

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره چهار  اتاق بازرگانی یزد