عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره هفتم اتاق بازرگانی یزد

عباسعلی اقبالی

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره دوم اتاق بازرگانی یزد