عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره موقت، یک – دو – سه – چهار اتاق بازرگانی یزد

سید مهدی غفوری

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره  دو و  سه اتاق بازرگانی یزد