عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره دوم، سوم، چهارم اتاق بازرگانی یزد

سید جلال محامدی

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره ششم اتاق بازرگانی یزد