عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد

سیدمحمد سیدابریشمی

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره موقت، یک – دو – سه – چهار  اتاق بازرگانی یزد