عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره دوم، سوم، چهارم اتاق بازرگانی یزد

سیدعلی سالار

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره هفتم اتاق بازرگانی یزد