عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد

سیداحمددستمالچی

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره موقت، یک – دو – سه – چهار – پنج – شش  اتاق بازرگانی یزد