رضا توکلی اتاق بازرگانی یزد

حاج رضا توکلی

سمت‌ها:
  • عضو هیئت نمایندگان ادوار

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره  دو  اتاق بازرگانی یزد