عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره موقت، یک – دو – سه – چهار اتاق بازرگانی یزد

جلیل شاهی

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره یک  اتاق بازرگانی یزد