عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره دوم، سوم، چهارم اتاق بازرگانی یزد

احمد رئیس زاده

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره پنجم و ششم اتاق بازرگانی یزد