عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد

احمد دوست حسینی

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره دو اتاق بازرگانی یزد