سوالات عمومی

آیا عضویت در اتاق بازرگانی یزد مهم است؟

بله. اتاق بازرگانی یزد به عنوان یکی از ارکان مهم صنایع، معادن و کشاوری استان یزد فعالیت می کنید و عضویت در این نهاد از اهمیت بسیار بالایی برای کلیه تاجران و سرمایه گذاران محسوب می شود.