هزینه داوری

هزینه دادرسی در مراجع قضایی برای مرحله بدوی 3.5 درصد خواسته و در مرحله­ ی تجدیدنظر 4.5 درصد جهت طرح دعوا و به عنوان هزینه دادرسی پرداخت نمایید. در صورتی که دادگاه در مرحله بدوی خواسته شما با نپذیرفته حکم بر بی حقی صادر نماید، به منظور تجدیدنظر از این حکم نیز باید مجدداً مبلغی پرداخت گردد.

به عنوان مثال اگر میزان خواسته شما پانصد میلیون تومان باشد در مرحله بدوی لزوماً بایستی 17 میلیون و 300 هزار تومان جهت طرح دعوا و به عنوان هزینه دادرسی پرداخت نمایید. در صورتی که دادگاه در مرحله بدوی خواسته شما با نپذیرفته حکم بر بی حقی صادر نماید، به منظور تجدیدنظر از این حکم نیز باید مجدداً مبلغ 22 میلیون و 500 هزار تومان جهت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر بپردازید.

پرداخت هزینه بالا امکان سازش فی مابین طرفین دعوی را نیز کمتر می کند. این هزینه ها در مراکز داوری با توجّه به تک مرحله ای بودن داوری و تعرفه پایین امر داوری  به شرح زیر می باشد در مقایسه با هزینه دادرسی در محاکم دادگستری بسیار ناچیز است.

مضافاً بر اینکه برخلاف هزینه دادرسی در دادگستری که مبلغ (درصد) مقطوع است، در رسیدگی داوری با افزایش میزان خواسته، درصد هزینه داوری کاهش نیز می یابد و به عبارت دیگر در دعاوی بزرگ هزینه داوری بسیار کمتر از هزینه دادرسی می باشد.

در مثال بالا هزینه داوری برای خواسته پانصد میلیون تومان مبلغ 14 میلیون تومان می باشد که اختلاف آن کاملاً روشن است.

 

هزینه های اداری و حق الزحمه های داور یا داوران از طریق لینک زیر قابل محاسبه است

https://arbitration.ir/arbitration/arbitration-costs/