تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند, ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۳۳ کد خبر: 763

گزارش شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور اســتاندار و جمعی از مسئولین یزد در محل اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد برگزار شد. در ابتدای این نشست محمدرضا قمی، رئیس اتاق بازرگانی یزد ضمن خیر مقدم به حاضرین  درجلسه اظهار داشت:

طی بررسی به عمل آمده بودجه 1401 نسبت به 1400 متعادل تر است با توجه به شرایط پیش بینی می شود تورم در سال 1401 حدود 30 درصد باشد و نسبت به سالجاری بهتر است اما اگر فشار تحریم ها کاسته شود یا بخشی از تحریم ها برداشته شود مطمئناً تورم قابل کنترل خواهد بود حتی اگر برای مدت موقت هم باشد زیر 30 درصد خواهد بود. 

در مجموع سال 1401 نسبت به سال 1400 متعادلتر و تورم نیز نسبت به سال 1400 پائین تر است البته تجربه 50 سال گذشته ( سالهای گذشته) نشان داده است هر چه دسترسی دولت ها به دلارهای نفتی راحت تر باشد با کمال تأسف ارزپاشی اتفاق خواهد افتاد و این ارزپاشی موجبات بیماری هلندی را به دنبال خواهد داشت بعضی از کالاها و اقلام با کاهش قیمت و برخی دیگر با افزایش رو به رو ولی در مجموع موقتی خواهد بود و امید داریم ریاست جمهوری جناب آقای رئیسی و تیم اقتصادی ایشان که به موضوع اشراف دارند بحث ارزپاشی اتفاق نیفتد. 

در ارتباط به بحث بانکها آنچه از آمار کشور توسط وزارت صمت ارائه شده در هشت ماه سالجاری 1727 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانکها توزیع شده است از این مبلغ بالغ بر 714 هزار میلیارد تومان آن به صنایع اختصاص یافته که در مجموع 9/29 درصد است در صورتیکه در برنامه توسعه ششم مصوبه شورای پول و اعتبار حداقل سهمی که برای حوزه صنعت و معدن در نظر گرفته شده 40 درصد بخش بازرگانی حدود 15 درصد، بخش کشاورزی حدود 7 درصد و بخش مسکن حدود 5 درصد است و رتبه اول کشور را در هشت ماه سالجاری بخش خدمات با 2/42 درصد داشته است یعنی بالغ بر 739 هزار میلیارد تومان سهم بخش خدمات در کشور شده است به نظر می رسد بخش های صنعت، معدن و کشاورزی که جز بخش های مولد هستند سهم مناسبی ندارند و باید حتما در این حوزه بازنگری صورت پذیرد یعنی سهم صنعت، معدن و کشاورزی رو هم حدود 37 درصد بوده که با سهم خدمات فاصله دارد امیدواریم در گزارش چهارماهه باقیمانده سال جبران شده باشد البته به گزارش معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مصارف اکثریت بانکهای استان از منابعشان بیشتر بوده و من از همه آنها تشکر میکنم.

واحدهای صنعتی بزرگ به خصوص واحدهای فولادی اکثر منابعشان در مرکز است و استان از آن بهره لازم را نمیبرد  ان شاا… امیدواریم این منابع در استان باشد که همه بتوانند از آن استفاده نمایند و باید همه تلاش کنیم درصدی از این منابع را در استان استفاده نمائیم.

 

انتقاد استاندار به افزایش تعرفه های انرژی واحدهای گرشگری یزد 

مهران فاطمی استاندار یزد در ادامه  ایــن جلســه و در پاســخ بــه گلایه ها بابــت افزایش تعرفه حامــل های انرژی واحدهــای صنعتی و گردشــگری گفت: صنعت گردشــگری در دوســال گذشته و پس از شــیوع بیماری کرونا پر آسیب ترین بخش صنعتی استان بوده است. از طرفی وضعیت قرمز کرونایی مانع حضور مسافران و گردشــگران در استان شد و از طرف دیگر مجموعه های گردشــگری کادر متخصص خود را در زمینه خدمات گردشگری از دســت دادند. اعمال تعرفه های ســنگین بابت مصــرف حامل های انــرژی مورد مصرف بخش گردشــگری به نظر درست نمی رســد. باید سیاست های مجلس و دولت به ســمت حمایت از گردشگری اســتان یزد متمرکز شود. اگــر موانع در این بخش برطرف نشــود اســتان دچار خســارتی بــزرگ خواهد شــد. باید در این جلســه و در راستای پیشــنهادات مســئوالن حاضر، مصوب شــود که هزینه حامل ها و بخصوص آب یک هزینه منطقی باشد و این مصوبه به ادارات ذیربط نیز ابالغ شود. قطعا وظیفه ماســت که حامی صنعت باشیم و هزینه های حامل ها را کنترل و مدیریت کنیم و وظیفه بخش صنعت نیز این اســت که تکنولوژی و ابزارآالت خود را در راستای ِ بهره وری از منابع و حامل های انرژی به نحو مطلوب بروز کند.

قول استاندار به صنایع برای پیگیری مشکلات بازپرداخت وام های ارزی اســتاندار یزد نیز به عنوان جمع بندی و نتیجه گیــری در بحث بدهی واحدهای تولیدی به صندوق توسعه ملی، عنوان کرد: تمامی نکاتی که مدیران و مسئوالن مختلف در این جلسه مطرح کردند، نکات درستی است. پیشــنهادات 3 گانه ای که دوستان مطرح کرده اند باید در ســطوح مختلف از اتاق بازرگانی تهران تا مراجع دولتی ارائه و عنوان شود. بنده نیز در مجموعه استانداری پیگیر خواهم بود و این پیشــنهادات را به وزرای مختلف مرتبط با موضوع ارائه خواهم داد. بنده پیگیر هستم که در جلسات آینده اتاق بازرگانی چند تن از وزیران یا معاونان آنها نیز حضور پیدا کنند و مســتقیما در جریان مســائل مختلف صنعتی و تولیدی استان قرار بگیرند.

 

 

 

 

شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور اســتاندار و جمعی از مسئولین یزد در محل اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد برگزار شد. در ابتدای این نشست محمدرضا قمی، رئیس اتاق بازرگانی یزد ضمن خیر مقدم به حاضرین  درجلسه اظهار داشت:

طی بررسی به عمل آمده بودجه 1401 نسبت به 1400 متعادل تر است با توجه به شرایط پیش بینی می شود تورم در سال 1401 حدود 30 درصد باشد و نسبت به سالجاری بهتر است اما اگر فشار تحریم ها کاسته شود یا بخشی از تحریم ها برداشته شود مطمئناً تورم قابل کنترل خواهد بود حتی اگر برای مدت موقت هم باشد زیر 30 درصد خواهد بود.

در مجموع سال 1401 نسبت به سال 1400 متعادلتر و تورم نیز نسبت به سال 1400 پائین تر است البته تجربه 50 سال گذشته ( سالهای گذشته) نشان داده است هر چه دسترسی دولت ها به دلارهای نفتی راحت تر باشد با کمال تأسف ارزپاشی اتفاق خواهد افتاد و این ارزپاشی موجبات بیماری هلندی را به دنبال خواهد داشت بعضی از کالاها و اقلام با کاهش قیمت و برخی دیگر با افزایش رو به رو ولی در مجموع موقتی خواهد بود و امید داریم ریاست جمهوری جناب آقای رئیسی و تیم اقتصادی ایشان که به موضوع اشراف دارند بحث ارزپاشی اتفاق نیفتد.

در ارتباط به بحث بانکها آنچه از آمار کشور توسط وزارت صمت ارائه شده در هشت ماه سالجاری 1727 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانکها توزیع شده است از این مبلغ بالغ بر 714 هزار میلیارد تومان آن به صنایع اختصاص یافته که در مجموع 9/29 درصد است در صورتیکه در برنامه توسعه ششم مصوبه شورای پول و اعتبار حداقل سهمی که برای حوزه صنعت و معدن در نظر گرفته شده 40 درصد بخش بازرگانی حدود 15 درصد، بخش کشاورزی حدود 7 درصد و بخش مسکن حدود 5 درصد است و رتبه اول کشور را در هشت ماه سالجاری بخش خدمات با 2/42 درصد داشته است یعنی بالغ بر 739 هزار میلیارد تومان سهم بخش خدمات در کشور شده است به نظر می رسد بخش های صنعت، معدن و کشاورزی که جز بخش های مولد هستند سهم مناسبی ندارند و باید حتما در این حوزه بازنگری صورت پذیرد یعنی سهم صنعت، معدن و کشاورزی رو هم حدود 37 درصد بوده که با سهم خدمات فاصله دارد امیدواریم در گزارش چهارماهه باقیمانده سال جبران شده باشد البته به گزارش معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مصارف اکثریت بانکهای استان از منابعشان بیشتر بوده و من از همه آنها تشکر میکنم.

واحدهای صنعتی بزرگ به خصوص واحدهای فولادی اکثر منابعشان در مرکز است و استان از آن بهره لازم را نمیبرد  ان شاا… امیدواریم این منابع در استان باشد که همه بتوانند از آن استفاده نمایند و باید همه تلاش کنیم درصدی از این منابع را در استان استفاده نمائیم.

 

انتقاد استاندار به افزایش تعرفه های انرژی واحدهای گرشگری یزد

مهران فاطمی استاندار یزد در ادامه ایــن جلســه و در پاســخ بــه گلایه ها بابــت افزایش تعرفه حامــل های انرژی واحدهــای صنعتی و گردشــگری گفت: صنعت گردشــگری در دوســال گذشته و پس از شــیوع بیماری کرونا پر آسیب ترین بخش صنعتی استان بوده است. از طرفی وضعیت قرمز کرونایی مانع حضور مسافران و گردشــگران در استان شد و از طرف دیگر مجموعه های گردشــگری کادر متخصص خود را در زمینه خدمات گردشگری از دســت دادند. اعمال تعرفه های ســنگین بابت مصــرف حامل های انــرژی مورد مصرف بخش گردشــگری به نظر درست نمی رســد. باید سیاست های مجلس و دولت به ســمت حمایت از گردشگری اســتان یزد متمرکز شود. اگــر موانع در این بخش برطرف نشــود اســتان دچار خســارتی بــزرگ خواهد شــد. باید در این جلســه و در راستای پیشــنهادات مســئوالن حاضر، مصوب شــود که هزینه حامل ها و بخصوص آب یک هزینه منطقی باشد و این مصوبه به ادارات ذیربط نیز ابالغ شود. قطعا وظیفه ماســت که حامی صنعت باشیم و هزینه های حامل ها را کنترل و مدیریت کنیم و وظیفه بخش صنعت نیز این اســت که تکنولوژی و ابزارآالت خود را در راستای ِ بهره وری از منابع و حامل های انرژی به نحو مطلوب بروز کند.

قول استاندار به صنایع برای پیگیری مشکلات بازپرداخت وام های ارزی اســتاندار یزد نیز به عنوان جمع بندی و نتیجه گیــری در بحث بدهی واحدهای تولیدی به صندوق توسعه ملی، عنوان کرد: تمامی نکاتی که مدیران و مسئوالن مختلف در این جلسه مطرح کردند، نکات درستی است. پیشــنهادات 3 گانه ای که دوستان مطرح کرده اند باید در ســطوح مختلف از اتاق بازرگانی تهران تا مراجع دولتی ارائه و عنوان شود. بنده نیز در مجموعه استانداری پیگیر خواهم بود و این پیشــنهادات را به وزرای مختلف مرتبط با موضوع ارائه خواهم داد. بنده پیگیر هستم که در جلسات آینده اتاق بازرگانی چند تن از وزیران یا معاونان آنها نیز حضور پیدا کنند و مســتقیما در جریان مســائل مختلف صنعتی و تولیدی استان قرار بگیرند.

 

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.