تاریخ انتشار: ۳ بهمن, ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۲۰ کد خبر: 3280
اسناد تجاری

اولین جشنواره بین المللی دیپلماسی غذا

جشـنواره بین المللی دیپلماسـی غذا در تاریخ 17 بهمن ماه سـال جاري مصادف با ششم فوریه 2024 در محل مرکز همایشهاي بین المللی صـدا و سـیماي ج.ا.ا. با دعوت از مدیرکل سـازمان خوار و بار و کشـاورزي ملل متحد(FAO)، سفرا و رایزنان بازرگانی 37 کشور جهان (به همراه خانواده) و نیز مدیران ارشد نهادهاي ملی همچون وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشــاورزي، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، وزارت صــنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشـگري و صـنایع دسـتی، سـازمان ملی اسـتاندارد ایران، سـازمان غذا و دارو و همچنین مدیران ارشـد برترین برندهاي صنعت غذا و فعالان حوزه گردشگري خوراک کشور برگزار گردد.
این رویداد بین المللی با اتکا به شـعار “غذا زبان مشـترک جهانی و حلقه وصـل تمدنهاي بشـري” برنامه ریزي و تلاشـی اسـت براي برندسـازي و بازاریابی جهانی فرهنگ و محصـولات غذایی ایرانی در سـطح بین الملل و جایگاه یابی مناسـب در زنجیره ارزش امنیت غذایی جهان که در این مهم از بضـاعت کامل دسـتگاه دیپلماسـی کشـور براي ایجاد و توسـعه ظرفیت‌هاي میان فرهنگی و اقتصادي بهره برداري خواهد شد.

فایل های پیوست

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.