درباره کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات

کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات در دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با حضور منتخبین هیئت نمایندگان و خبرگان  این صنعت در یزد و با تشکیل اتاق های فکر و اندیشه، ایده پردازی می کنند و با همفکری و مشورت دهی به تصمیم گیری های نهاد کمک می کنند.

صورتجلسات و گزارش ها