عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد

سید محمد مهینی

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره  دو  اتاق بازرگانی یزد