مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد | جلسه 73| 28 مهر 1401

12 دی, 1402 ۱۲:۱۶

پیش از دستور

–   سخنان ریاست اتاق

دستور جلسه:

–    بررسی عدم اجرای تبصره 6 ماده 14 و ماده 25 قانون معادن

–    بررسی نحوه اجرای جزء 4 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه

–    بیان نقطه نظرات اعضا محترم شورا

–     بیانات ریاست محترم شورا

پیش از دستور:

محمد رضا قمی، دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی استان: با اشاره به هفتمین سال برگزاری این نشست ها در استان به تشریح دستور کار این جلسه پرداخت و گفت: جهت استحضار استاندار محترم مطلوب است اشاره ای داشته باشم به تشکیل خانه معدن استان یزد در ماه های اخیر که تا پیش از این امور و مباحث مربوط به معادن استان در خانه معدن ایران پیگیری و مطرح می شد اما با توجه به شاخص بودن فعالیت های معدنی در استان ضرورت داشت خانه معدن استان شروع به کار کند و خوشبختانه این امر اخیرا محقق شد.

وی افزود: جلسه را در نتیجه تشکیل خانه معدن استان یزد به معرفی اعضا و هیئت رئیسه این خانه حضور استاندار اختصاص دادیم تا اگر این مسئول ارشد استان رهنمود یا راهنمایی هایی در این زمینه مدنظرشان هست که به اعضا یادآور شوند این امکان وجود داشته باشد و متقابلا اعضا چنانچه نکته یا مشکلی در نظر دارند آنرا با استاندار در این جلسه مطرح کنند.

قمی در ادامه با یادآوری روند و قوانین مربوط به جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نسبت به مشارکت اتاق اصناف و اتاق تعاون در مباحث مربوط به این نشست ها ابراز تمایل و امیدواری کرد و تصریح کرد: امیدواریم در آینده این دو اتاق نیز در کنار اتاق بازرگانی در طول سال و در طی جلسات بخش خصوصی و دولت حداقل ثلث مسائل را به خود اختصاص دهند؛ البته تاکنون به هر دلیل این اتفاق نیفتاده است و این مهم باید توسط اعضای این اتاق در جلسات آینده محقق شود و مسائل و دغدغه های احتمالی شان بیان شود.

پیوست های صورت جلسه