page loader

سال رونق توليد

سؤال:

   

تعريف گواهي مبداء به عنوان يک اصطلاح بين المللي چيست ؟

پاسخ:

 

گواهي مبداء سند مخصوصي است ، مشخص مبداء کالا ، که در آن منبع موثق يا شخصي که اختيار صدور آن را دارد ، صريحاً ارتباط کالاي موضوع گواهي مبداء را به کشورهاي خاص تصديق مي کند .

 

سؤال:

 

اصطلاح " کشور مبداء کالا " از زبان شوراي همکاري گمرکي را تعريف کنيد ؟

پاسخ:

 

بر طبق ضوابطي که به منظور اجراي تعرفه گمرکي از لحاظ شرايط کلي يا هر اقدام مربوطه ديگري که براي مبادله کالا وضع مي کنند ، کشوري است که کالا در آنجا توليد ، ساخته يا پردازش شده باشد .

 

سؤال:

 

گواهي مبداء از لحاظ خريدار چه اهميتي دارد ؟

پاسخ:

 

از لحاظ خريدار که فرسنگها با فروشنده فاصله دارد هر گاه در مورد " کشور مبداء " از لحاظ کيفيت و مشخصات کالا که اعتبار محل ساخت ، براي او اهميت داشته و بخواهد از اين بابت اطمينان حاصل نمايد ، ترجيحاً به گواهي مبداء که تحت ضوابطي خاص و با رعايت قواعد و اصولي که حاکم بر تعيين مبداء صحيح کالا است و توسط اشخاص ذي صلاح صادر و تصديق مي شود بيش از هر چيزي بها مي دهد .

 

سؤال:

 

گواهي مبداء از لحاظ مقامات کشور مقصد چه اهميتي دارد ؟

پاسخ:

 

مقامات کشور مقصد نظير بانکها ، وزارتخانه هاي صنعتي ، کشاورزي ، بهداري ، دانشگاهي ، مراکز تحقيقاتي و پژوهشي و غيره هر کدام مي توانند در رابطه با مبداء خاص مورد نظر ، ارائه گواهي مبداء را خواستار شوند در اين ميان طبق معمول و بيش از همه گمرک و در مواردي وزارتخانه هاي صنعتي و بانکها به گواهي مبداء و ارائه آن توسط وارد کننده اهميت مي دهند و براي سازمانهاي مذکور ( به لحاظ کيفيت کالا ، تعرفه هاي ترجيحي ، قراردادهاي تهاتري و پاياپاي و علائم تجاري و ممنوعيت ها و محدوديتها به اعتبار کشور مبداء ) حائز اهميت است .

 

سؤال:

 

تعرفه هاي ترجيحي چيست ؟

پاسخ:

 

تعر فه هاي ترجيحي نوعاً به دليل تفاوت در ميزان حقوق گمرکي و عوارض ورودي نسبت به واردات کالاي مشابه با تعرفه يکسان براي کشور ذي نفع نسبت به ساير کشورها که مشمول ترجيحات خارج هستند ، امتيازي براي کشور صادر کننده کالا محسوب مي شود و در عين حال متضمن توسعه صادرات و شکوفايي اقتصاد آن کشور با کشورهايي است که احتياج به حمايتهايي از اين دست را دارند و اگر مورد حمايت کشورهاي پيشرفته صنعتي قرار نگيرند قادر به صدور کالاي خود به خارج از مرزهاي قلمرو گمرکي نيز نمي باشند ، البته اين نکته در قالب موافقتنامه هاي چند جانبه و تحت عنوان حمايت کشورهاي پيشرفته از کشورهاي در حال توسعه صادق است ، منتهي شکل ديگر اين مزايا زماني است که موضوع مبادلات پاياپاي بين دو يا سه گروه از کشورها و تقريباً در شرايط مساوي از لحاظ صنعت ، اقتصاد برقرار شده و ترجيحاتي براي يکديگر نسبت به ديگري کشورهاي غير عضو قائل شوند در اين صورت نيز شناخت کشور مبداء حائز اهميت خواهد بود زيرا که قطعاً در صورت فقدان گواهي مبداء استفاده از اين ترجيحات ميسر نخواهد شد .

 

سؤال:

 

در ايران مراجع صادر کننده گواهي مبداء چه کساني مي باشند ؟

پاسخ:

 

مراجع صادر کننده گواهي مبداء اتاقهاي بازرگاني صنايع و معادن مي باشند و در مناطق آزاد سازمان منطقه آزاد اقدام به صدور گواهي مبداء مي نمايد .

 

سؤال:

 

مدارک مورد نياز براي صدور گواهي مبداء چه مي باشد ؟

پاسخ:

 

1-تصوير پروانه گمرکي 2- تصوير بارنامه حمل 3- تصوير کارت بازرگاني 4- فرم گواهي مبداء تايپ شده به زبان انگليسي بدون قلم خوردگي 5- فيش بانکي هزينه صدور گواهي مبداء

 

سؤال:

 

در چه مواردي واحد صدور گواهي مبداء اصل پروانه گمرکي را مطالبه مي نمايد ؟

پاسخ:

 

در مورد صادرات فرشها و گليم هاي دستبافت ارائه اصل پروانه گمرکي جهت رويت الزامي است و همچنين در مواردي که به دلايلي مراجع صادر کننده گواهي مبداء نسبت به اصالت تصوير پروانه گمرکي ترديد داشته باشند مي توانند اصل پروانه گمرکي يا بارنامه حمل را مطالبه نمايند .

 

سؤال:

 

آيا دارندگان کارت بازرگاني اتاقهاي شهرستان مي توانند از هر اتاقي گواهي مبداء دريافت نمايند يا خير؟

پاسخ:

 

دارندگان کارت بازرگاني با ارائه مدارک مي توانند از هر يک از اتاقهاي بازرگاني صنايع و معادن گواهي مبداء دريافت نمايند

 

سؤال:

 

مندرجات گواهي مبداء شامل چه مطالبي مي باشند ؟

پاسخ:

 

1-مشخصات فرستنده يا صادر کننده کالا بر اساس بارنامه حمل و پروانه گمرکي 2-مشخصات گيرنده کالا بر اساس بارنامه حمل 3-کشور سازنده بر اساس مندرجات پروانه گمرکي 4-مشخصات وسيله حمل بر اساس بارنامه حمل 5-مشخصات محموله و کالا بر اساس پروانه گمرکي و بارنامه حمل 6-وزن با ظرف و تعداد و نوع بسته بندي کالا 7-امضاء گواهي مبداء توسط صادر کننده کالا 8-امضاء گواهي مبداء توسط مرجع صادر کننده گواهي مبداء

 

سؤال:

 

گواهي مبداء به چند شکل صادر مي شود ؟

پاسخ:

 

1-فرمهاي A يا GSP ( GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES ) که براي صادرات به کشورهاي اروپايي و آمريکايي و اقيانوسيه و ژاپن ، ترکيه ، روسيه ، قزاقستان ،قرقیزستان ، اوکراين ، بلاروس مورد استفاده قرار مي گيرد .
2-فرمهاي گواهي مبداء ( CERTIFICATE OF ORIGIN ) براي کشورهاي آسيايي ، آفريقايي مورد استفاده قرار مي گيرد.
3-فرمهاي GSTP ( GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES) CERTIFICATE OF ORIGIN براي آن تعداد از کشورهايي که براي کالاي خاص با ايران توافق نامه دارند صادر مي شود .

 

سؤال:

 

براي کدام يک از کشورها مي توان از هر دو نوع فرم گواهي مبداء بنا به درخواست صادر کننده استفاده نمود ؟

پاسخ:

 

سنگاپور ، چين ، تايوان ، هنگ کنگ ، مالزي ، کره

 

سؤال:

 

در مواردي که مشخصات صادر کننده در پروانه گمرکي با مشخصات صادر کننده در بارنامه تفاوت داشته باشد براي دريافت گواهي مبداء چه بايد کرد ؟

پاسخ:

 

در چنين مواردي چنانچه صادر کننده در بارنامه خود داراي کارت بازرگاني معتبر باشد و تقاضاي دريافت گواهي مبداء به نام خود را داشته باشد مي بايست صادر کننده پروانه طي نامه اي خطاب به واحد صدور گواهي مبداء پروانه صادراتي خود را با ذکر مشخصات جهت دريافت گواهي مبداء به نام صاحب بارنامه واگذار نمايد در چنين مواردي ارائه تصوير کارت بازرگاني طرفين الزامي است .

 

سؤال:

 

واحد صدور گواهي مبداء تهران به غير از صدور گواهي مبداء چه خدمات ديگري ارائه مي دهد ؟

پاسخ:

 

تاييد امضاء اسناد تجاري مانند فاکتور ، پيش فاکتور ، ليست بسته بندي ، گواهي بهداشت ، گواهي نباتي ، گواهي بازرسي يا هر نوع سند تجاري ديگر که نياز به تاييد امضاء توسط اتاق بازرگاني داشته باشد .

 

سؤال:

 

آيا شرکتهاي حمل مي توانند به عنوان صادر کننده ، گواهي مبداء دريافت نمايند يا خير ؟

پاسخ:

 

خير شرکتهاي حمل داراي کارت عضويت مي باشند نه کارت بازرگاني لذا مجوز صادرات ندارند

 

سؤال:

 

آيا گواهي مبداء را فقط دارندگان کارت بازرگاني مي توانند اخذ نمايند ؟

پاسخ:

 

خير دارندگان کارت اتاق تعاون ، کارت پيله وري و مرزنشينان و کساني که داراي مجوز موردي بوده مي توانند گواهي مبداء به نام خود دريافت نمايند .

 

سؤال:

 

مبلغ واريزي بابت صدور گواهي مبداء در اتاق تهران چقدر است ؟

پاسخ:

 

تعرفه پايه صدور گواهي مبداء و تاييد امضاء مبلغ 000/100 ريال مي باشد در صورتي که ارزش کالاي موضوع گواهي مبداء از 200 هزار دلار بيشتر باشد به ازاء هر 200 هزار دلار اضافه 50% تعرفه اخذ مي گردد و در مواردي که تعداد پروانه يا بارنامه از يکي بيشتر باشد به ازاء هر بارنامه يا پروانه اضافي مبلغ 50% تعرفه اخذ مي شود

 

سؤال:

 

آيا مبلغ تعرفه براي همه يکسان است ؟

پاسخ:

 

خير مبلغ تعرفه فوق فقط براي دارندگان کارت بازرگاني مي باشد و کساني که کارت بازرگاني نداشته مبلغ فوق 2 برابر اخذ مي شود براي کالاي ساخت خارج تعرفه ها دو برابر مي باشد .

 

سؤال:

 

مبلغ تعرفه گواهي مبداء به چه حسابي واريزمي شود ؟

پاسخ:

 

شماره حساب 0103037070007 بانک ملي شعبه آزادگان که در محل اتاق بازرگاني مستقر مي باشند .

 

سؤال:

 

آيا امضاء صادرکننده در گواهي مبداء الزامي مي باشد ؟

پاسخ:

 

امضاء صادر کننده الزامي است.

 

سؤال:

 

چه کساني حق امضاء گواهي فرم A با اسناد تجاري را به عنوان صادر کننده دارند ؟

پاسخ:

 

دارندگان کارت بازرگاني علاوه بر خودشان مي توانند به طور رسمي امضاء افراد ديگري من جمله اعضاء هيات مديره را که در روزنامه رسمي نام آنها آمده به اتاق معرفي نمايند . در هر صورت چنانچه به غير از دارندگان کارت هر فرد ديگري امضاء نمايد مي بايست حتماً قبلاً امضاء ايشان توسط دارنده کارت ( که نمونه امضاء آن در صفحه اول کارت بازرگاني مي باشد ) به واحد صدور گواهي مبداء معرفي و کليه مسئوليتهاي ناشي از اقدام ايشان را بپذيرد .

 

سؤال:

 

در مواردي که گواهي مبداء مفقود مي شود آيا مي توان گواهي مبداء المثني دريافت کرد يا خير ؟

پاسخ:

 

صدور گواهي مجدد منوط به اين است صادر کننده طي نامه اي از اتاق بازرگاني اعلام نمايد که گواهي مبداء مفقود شده و ضمن آن مسئوليت هاي احتمالي ناشي از گواهي مبداء گم شده را پذيرا گردد و درخواست صدور مجدد آن رابنمايد .

 

سؤال:

 

در مواردي که صادر کننده تقاضاي گواهي مبداء اصلاحي نمايد چه مدارکي را بايد ارائه نمايد ؟

پاسخ:

 

در صورتي که در مندرجات اصلي گواهي مبداء تغييري نکند و فقط اشتباه تايپي باشد مي بايست گواهي مبداء صادره قبلي را عودت نمايد و مبلغ 50000 ريال واريز و گواهي مبداء جديد دريافت نمايد ليکن در مواردي که يکي از مندجات اصلي من جمله آدرس صادر کننده يا گيرنده يا مشخصات وسيله حمل و يا مشخصات کمي و کيفي کالا تغيير کند مي بايست بارنامه جديد ارائه نمايد تا بر اساس آن اصلاحات صورت گرفته در چنين مواردي علاوه بر عودت گواهي قبلي با ارائه مدارک جديد و فيش 50000 گواهي مبداء جديد صادر مي شود .

 

سؤال:

 

تايپ گواهي مبداء به عهده چه کسي مي باشد ؟

پاسخ:

 

تايپ گواهي مبداء به عهده صادرکننده مي باشد

 

سؤال:

 

آيا در اتاق بازرگاني امکاناتي براي تايپ گواهي مبداء در نظر گرفته شده است يا خير ؟

پاسخ:

 

بلي واحد تايپ در اتاق بازرگاني مستقر مي باشد که صادر کنندگان مي توانند با پرداخت هزينه از خدمات تايپ استفاده نمايد .

 

سؤال:

 

آيا ارائه مدارک مورد نياز صدور گواهي مبداء براي دريافت آن در همه موارد الزامي مي باشد ؟

پاسخ:

 

خير در مواردي که صادر کننده اقدام به صدور کالاهاي فاسد شدني ( ميوه ، تره بار ، گل و گياه ، ماهي و ميگو ، لبنيات ) مي نمايد با اخذ تعهد از صادر کننده ( مبني بر ارائه مدارک بعد از يک هفته ) گواهي مبداء صادر مي شود بديهي است مدارک ارائه شده بعدي مي بايست منطبق بر مندرجات گواهي مبداء اخذ شده باشد .

 

سؤال:

 

در مواردي که اقلام صادراتي زياد باشد تنظيم فرم گواهي مبداء به چه صورت است ؟

پاسخ:

 

در چنين مواردي در ستون مشخصات کالا مي بايست صادر کننده درج نمايد AS PER ATTACH PAKING LIST NO : DATE : و در گواهي مبداء شماره PAKING LIST را ذکر نمايد و به همراه گواهي مبداء PAKING LIST را جهت تاييد امضاء ارائه نمايد .

 

سؤال:

 

چنانچه وزن ناخالص در بارنامه با وزن ناخالص در گواهي مبداء متفاوت باشد آيا مي توان گواهي مبداء دريافت نمود ؟

پاسخ:

 

خير مندرجات گواهي مبداء مي بايست منطبق با بارنامه حمل باشد و چنانچه وزن پروانه صادراتي از بارنامه و گواهي مبداء بيشتر باشد اشکال ندارد وليکن نبايد کمتر باشد .

 

سؤال:

 

آيا مي توان براي کالاهاي خارجي که صادر مي شوند گواهي مبداء دريافت نمود ؟ چه مدارکي مورد نياز مي باشد ؟

پاسخ:

 

بلي در چنين مواردي مي بايست مدارک ورود که شامل گواهي مبداء ، بارنامه حمل به ايران ، پروانه ورود و مدارک خروج که شامل پروانه گمرکي صادراتي ، بارنامه حمل از ايران به کشور مقصد و گواهي مبداء تايپ شده که در آن مبداء کالا مشخص باشد و تعرفه گواهي مبداء در چنين موارد دو برابر مي باشد .