page loader

سال حمایت از کالای ایرانی

براساس صورتجلسه کارگروه واگذاری استانی پروژه های عمرانی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ،پروژه های فوق جهت جذب و شناسایی سرمایه گذاران معرفی و متقاضیان می توانند در خصوص هرکدام از پروژه ها درخواست خود را به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارسال نمایند