page loader

سال حمایت از کالای ایرانی

بانک ملی ایران- اداره امور شعب استان یزد در نظر دارد، قسمتی از املاک مازاد خود را بر مبنای قیمت پایه مزایده، در وضعیت موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط، بدون متصرف و متصرف دار (باشرایط مختلف) به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک، دریافت اسناد مزایده (برگه های شرایط شرکت در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خودازساعت 8 روز پنجشنبه مورخ 96/10/14 تا ساعت  13:30 روز شنبه مورخ 96/10/23 به سایت بانک ملی ایران www.bmi.ir ، شعب بانک و یا به محل این اداره امور واقع در یزد- بلوار جمهوری اسلامی – «بانک ملی  ایران» اداره امور شعب استان یزد – دایره ساختمان و املاک مراجعه نمایند. شماره تلفن 61-35221658 داخلی 283 نیز جهت تماس اعلام می گردد.

توضیحات :

1- بانک ملی ایران در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات در هر مرحله ای مختار است.

2- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط مردود است.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.

4- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید آن را طی یک فقره چک تضمین شده بانک ملی ایران در وجه اداره امور شعب استان یزد در یک پاکت بدون آرم یا نشانه مجزا (پاکت الف) و اسناد مزایده و برگ پیشنهاد  قیمت را نیز در پاکت مجزای دیگر (پاکت ب) قرار داده و تا ساعت  13:30 روز شنبه مورخ 96/10/23 تحویل دبیرخانه اداره امور شعب استان یزد نمایند .

5- کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید املاک در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 96/10/24 در سالن جلسات بانک ملی ایران – اداره امور شعب استان یزد واقع در یزد - بلوار جمهوری اسلامی  بازگشایی خواهد شد. لذا متقاضیان می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند.

6- املاک دارای متصرف به صورت وکالت بلاعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعلامات مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار می گردد.( هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود.)

 7- برای کلیه املاک، بازدید الزامی است و در وضعیت موجود (کلیه مفاصاحسابها برعهده خریدار می باشد) با مساحتهای تقریبی اعلامی واگذار می گردد و برای املاک متصرف دار، وفق شرایط مندرج در برگ مزایده، تخلیه ملک بر عهده خریدار است.

8- املاک دارای سرقفلی، هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری برعهده خریدار است.

9- املاکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک در املاک تملیکی می باشد.

10- هزینه آگهی و کارشناسی  بر عهده خریدار است و مشارالیه می بایست این هزینه را براساس اعلام نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانک واریز نماید.

11- متقاضیان خرید می بایست مبلغ 200.000 ریال به حساب بستانکاران موقت بانک ملی ایران – اداره امور شعب استان یزد (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ) واریز و اصل رسید را به همراه برگه های تکمیل شده تحویل دهند.

12- در صورتیکه مبالغ پیشنهادی خریداران به طور مساوی باشد، اولویت فروش با شرایط نقدی و سپس پرداخت در مدت زمان کمتر است. در صورت شرایط یکسان پرداخت، برنده از طریق استقراع مشخص می گردد.

13- متقاضیان خرید املاک به صورت نقد و اقساط می بایست در برگه شرایط شرکت در مزایده (نقد و اقساط) صراحتاً اشاره به مدت و نرخ سود مورد نظر براساس جدول ذیل نمایند.

14- مفاصاحساب کلیه انشعابات و عوارض (آب، برق، گاز،تلفن،عوارض شهرک های صنعتی و شهرداری  و ...) به عهده خریدار می باشد.

15- بانک در هر مرحله ای از مزایده حق ابطال یا اعلام عام تغییر شرایط مورد نظر خود را دارد.

16- کلیه املاک با وضعیت موجود و طبق مفاد سند انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند و در صورت نیاز به اصلاحات ثبتی اعم از ادغام، تفکیک، افراز، تجمیع، دریافت سند، رفع مغایرت و غیره داشته باشد، به عهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه ای از این بابت پرداخت نمی نماید و هرگونه مسئولیتی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

17- نحوه فروش املاک مازاد بانک به شرح ذیل اعلام می گردد :
ردیف

شرح

1

در صورت خرید نقدی 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد( برای کلیه کاربری ها باستثناء موارد ذکر شده در توضیحات)

2

برای املاک با کاربری تجاری، مسکونی و اداری به صورت 50% نقد و 50% الباقی اقساط ماهیانه دوساله (24ماهه) بدون احتساب سود

3

برای املاک با کاربری تجاری، مسکونی و اداری به صورت 30% نقد و 70% الباقی در اقساط ماهیانه دوساله (24ماهه) با نرخ سود 20 %

4

برای املاک با کاربری صنعتی، کشاورزی ، دامدارای ، خدماتی  وسایر به صورت 30% نقد و 70 % الباقی در اقساط ماهیانه دوساله (24ماهه) بدون احتساب سود

5

املاک متصرف دار فقط به صورت نقدی و بااعطای وکالت نامه بلاعزل به فروش می رسد .